Audyt wzorniczy PARP w MŚP można przeprowadzić w ramach działania 1.4 “Wzór na konkurencję”, który wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Przedsiębiorcy z pozostałych województw mogą ubiegać się o środki w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców.

Czym jest audyt wzorniczy PARP?

Audyt wzorniczy PARP – analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych trendów branżowych, analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego;

Na podstawie audytu powstaje strategia wzornicza, która jest podstawą otrzymania dofinansowania w II etapie konkursu (do 3 mln zł). Firmy mogą wtedy przeprowadzić działania z wykorzystaniem procesów projektowania i dofinansować inwestycje, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Czym jest strategia wzornicza?

Strategia wzornicza – raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:

  1. ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
  2. ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;
  3. określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta;
  4. ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
  5. zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, które mogą dotyczyć produktu oraz procesów biznesowych w firmie;
  6. rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy;

Wykonawca audytu wzorniczego

Wybór wykonawcy audytu wzorniczego musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca musi wtedy zawrzeć umowę warunkową z wykonawcą, który ma odpowiednie doświadczenie i potencjał w wykonywaniu audytów wzorniczych, a nasz zespół spełnia wszystkie te wymagania.

Zachęcam do kontaktu i omówienia możliwości współpracy. Przeprowadziliśmy kilkanaście audytów wzorniczych, organizując pracę zespołu ekspertów pod potrzeby klientów z różnych branż. Opracowaliśmy strategie wzornicze, na podstawie których możliwe jest wnioskowane o dofinansowanie na wdrożenie. Na potrzeby każdego z klientów tworzymy dedykowane zespoły, które gwarantują najwyższą jakość audytu w odniesieniu do charakterystyki firmy i branży, w której działa.

Główne założenia realizacji audytu – jak pracujemy?

Zespołowa praca projektowa

Proces projektowy (audyt i strategia) będzie realizowany zespołowo przez osoby z różnorodnym doświadczeniem i umiejętnościami. Proces wykorzystuje metodę warsztatową – pracujemy wspólnie z Zamawiającym wg wypracowanej praktycznie i sprawdzonej metodyki, przechodząc kolejne kroki procesu audytowego.

Koncentracja na odbiorcy

Koncentracja na odbiorcy docelowym produktów i usług Zamawiającego i obranie jego perspektywy pozwala nam na lepsze zrozumienie jego potrzeb i daje precyzyjniejszy efekt – rozwiązania zaproponowane w strategii wzorniczej będą bardziej innowacyjne, wyróżniające i jednocześnie pozwalające osiągnąć Zamawiającemu cele biznesowe.

Propozycja wartości

Punktem wyjścia audytu wzorniczego jest zbadanie propozycji wartości Zamawiającego. Prowadzimy analizę w zakresie oferty produktowej i usługowej oraz jej spójności z modelem biznesowym i strategią marketingową. Docelowo zaprojektowanie spójnej propozycji wartości będzie podstawą strategii wzorniczej Zamawiającego.

Model biznesowy

Zaproponowanie w strategii wzorniczej na podstawie spójnego modelu biznesowego Zamawiającego z propozycją wartości w kontekście: zasobów, działań i kanałów dotarcia do odbiorców Zamawiającego jest dla nas celem nadrzędnym projektu.

Synteza

Przygotowany przez nas zostanie syntetyczny, praktyczny dokument zawierający strategiczne kierunki rozwoju Zamawiającego w oparciu o wzornictwo, milowe kroki wdrożenia strategii z planem działań i opisem poszczególnych narzędzie oraz rekomendacjami w zakresie metod i rozwiązań wdrożeniowych.

Konkurs 2019

Informacje na temat naboru wniosków można znaleźć pod adresem popw.parp.gov.pl (termin składania wniosków od 3 czerwca do 31 lipica 2019 r.). Każda firma może otrzymać maksymalnie 100 tys. zł.

Kontakt w sprawie konkursu audyt wzorniczy PARP:

Tenka s.c.ul. Gliwicka 188, 40-860 Katowice
ul. Gliwicka 188, 40-860 Katowice

Jakub August, tel. 505 183 738, e-mail: kontakt@tenka.pl
Łukasz Szczęsny, tel. 607 322 984, e-mail: l.szczesny@tenka.pl

Poza audytami wzorniczymi PARP realizujemy audyty wstępne w ramach konkursu “Design dla przedsiębiorców”