Audyt wzorniczy w MŚP można przeprowadzić w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, który wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Co to jest audyt wzorniczy?

Audyt wzorniczy – analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych trendów branżowych, analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego;

Na podstawie audytu powstaje strategia wzornicza, która jest podstawą otrzymania dofinansowania w II etapie konkursu (do 3 mln zł). Firmy mogą wtedy przeprowadzić działania z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Czym jest strategia wzornicza?

Strategia wzornicza – raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:

  1. ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
  2. ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;
  3. określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta;
  4. ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
  5. zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
  6. rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy;

Wykonawca audytu wzorniczego

Wybór wykonawcy audytu wzorniczego musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca musi wtedy zawrzeć umowę warunkową z wykonawcą. Ważne jest, aby wykonawca miał odpowiednie doświadczenie i potencjał w wykonywaniu audytów wzorniczych.

Zachęcam więc do kontaktu i omówienia możliwości współpracy. Przeprowadziłem kilkanaście audytów wzorniczych, organizując pracę osób pod potrzeby klientów z różnych branż. W ten sposób powstały strategie wzornicze, na podstawie których możliwe jest wnioskowane o dofinansowanie na wdrożenie.

 

Główne założenia realizacji audytu – jak pracujemy?

Zespołowa praca projektowa

Proces projektowy (audyt i strategia) będzie realizowany zespołowo przez osoby z różnym doświadczeniem i umiejętnościami. Proces wykorzystuje metodę warsztatową. Zespół pracuje wspólnie z Zamawiającym wg wypracowanej praktycznie i sprawdzonej metodyki, przechodząc kolejne kroki procesu audytowego.

Koncentracja na odbiorcy

Koncentracja na odbiorcy docelowym produktów i usług Zamawiającego i obranie jego perspektywy pozwala na lepsze zrozumienie jego potrzeb i daje precyzyjniejszy efekt – rozwiązania zaproponowane w strategii wzorniczej będą bardziej innowacyjne, wyróżniające i jednocześnie pozwalające osiągnąć Zamawiającemu cele biznesowe.

Propozycja wartości

Punktem wyjścia audytu wzorniczego jest zbadanie propozycji wartości Zamawiającego – analiza w zakresie oferty produktowej i usługowej, a także jej spójności z modelem biznesowym i strategią marketingową. Docelowo zaprojektowanie spójnej propozycji wartości będzie podstawą strategii wzorniczej Zamawiającego.

Model biznesowy

Zaproponowanie w strategii wzorniczej spójnego modelu biznesowego Zamawiającego z propozycją wartości w kontekście: zasobów, działań i kanałów dotarcia do odbiorców Zamawiającego jest celem nadrzędnym projektu.

Spojrzenie 360

Podejście zakłada analizę czynników

wewnętrznych: przeanalizowany zostanie z jednej strony model biznesowy Zamawiającego, jego strategia (w tym marketingowa), a także kanały komunikacji, z drugiej strony możliwości i wykorzystanie istniejących zasobów, w tym technologicznych oraz struktura organizacyjna.

zewnętrznych: przeanalizowana zostanie charakterystyka klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych.

Synteza

Przygotowany zostanie syntetyczny, praktyczny dokument zawierający strategiczne kierunki rozwoju Zamawiającego w oparciu o wzornictwo, milowe kroki wdrożenia strategii z planem działań i opisem poszczególnych narzędzie oraz rekomendacjami w zakresie metod i rozwiązań wdrożeniowych.

Konkurs 2017

Informacje na temat naboru wniosków można znaleźć pod adresem popw.parp.gov.pl (termin składania wniosków to 13 września – 15 listopada 2017 r.). Każda firma może otrzymać maksymalnie 100 tys. zł.