Design dla przedsiębiorców, to program, dzięki któremu MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na projekty nowych produktów lub usług, które zostaną włączone do oferty i na inwestycje.  Realizowany jest ramach poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski poza 5 województwami Polski Wschodniej. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych dla usług doradczych oraz w zakresie inwestycji początkowej zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Działania możliwe do sfinansowania – konkurs design dla przedsiębiorców

W konkursie Design dla przedsiębiorców do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis (85%) zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego (element obowiązkowy projektu):
 1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
  a) przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
 2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Koszty kwalifikowalne na powyższe działania od 60.000 do 500.000 zł.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty (element fakultatywny projektu):
 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości
 2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
  b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

Koszty kwalifikowalne na powyższe działania do 1.000.000 zł

Design dla przedsiębiorców – wsparcie naszego zespołu

Przeprowadzenie wstępnego audytu należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców, a koszty z nim związane mogą stanowić koszty kwalifikowalne (i zostać zrefundowane). W naszym zespole znajdują się osoby, które mają doświadczenie w prowadzeniu audytów w ramach działania Wzór na konkurencję w Polsce Wschodniej (kilkanaście przeprowadzonych audytów). Posiadamy niezbędne kompetencje, żeby profesjonalnie i sprawnie zrealizować audyt. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Ponadto współpracujemy z doradcami unijnymi, którzy wspierają firmy w pozyskiwaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym w ramach działania Design dla przedsiębiorców.

W ramach naszej codziennej działalności Biuro Tenka współpracuje z firmami pomagając w tworzeniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowych projektów wzorniczych, które mogą być włączane do oferty (zarówno produkty, jak i usługi). Zapraszamy więc do współpracy na etapie realizacji projektów.

Design dla przedsiębiorców – terminy

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców mogą być składane w następujących terminach:
 1. dla rundy I – od 3 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
 2. dla rundy II – od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r,
 3. dla rundy III – 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.

Przed złożeniem wniosku zależy przeprowadzić wstępny audyt, stąd zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z nami i poznania możliwości współpracy.

Kontakt

Tenka s.c.

Łukasz Szczęsny, tel. 607 322 984, e-mail: l.szczesny@tenka.pl

Jakub August, tel. 505 183 738, e-mail: kontakt@tenka.pl